Mùa
Năm
Khu vực
Thế giới
Hàng loạt
trifectas
Danh mục
Mở
giới tính:
Tất cả
Tuổi:
Tất cả
Xếp hạng Tên Tổng giới tính Tuổi Thời gian trifectas
1
HM
Hartley Mahfood
1
1
1
4:51:18
100
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 100
2
JF
Joe Forney
2
2
1
5:49:15
78
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 90
3
SV
Sandra Vicente
3
1
1
6:43:29
74
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 80
4
YA
Yara Alves
4
2
1
4:31:43
65
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 70
5
AC
Andrew Chabot
5
3
2
3:25:59
64
6
Denny Kasche
6
4
3
5:21:40
62
7
Tom Maming
7
5
1
9:15:57
62
8
Elemer Vitkai
8
6
1
3:49:13
61
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 60
9
Richard Feher
9
7
4
3:34:49
59
10
Drew Rossi
10
8
1
3:44:21
56
11
Andrzej Tomczyk
11
9
1
4:37:44
56
12
Jay Marrero
12
10
5
5:23:02
56
13
Nathan Muller
13
11
2
5:38:23
56
14
Josh Koehler
14
12
2
4:28:44
55
15
Karol Gašparík
15
13
2
6:09:44
51
...   196,630   Ẩn kết quả
196648
Josue Centeno
196648
129619
26673
30:15:49
1
196649
Margie Sefcik
196649
53081
8354
30:39:03
1
196650
Sixela Merchantd Vázquez
196650
53082
10373
32:12:59
1
196651
Molly Howard
196651
53083
10374
36:15:00
1
196652
Melissa Bernasconi
196652
53084
9404
58:27:14
1