Mùa
Năm
Khu vực
Thế giới
Hàng loạt
trifectas
Danh mục
Mở
giới tính:
Tất cả
Tuổi:
Tất cả
Xếp hạng Tên Tổng giới tính Tuổi Thời gian trifectas
1
HM
Hartley Mahfood
1
1
1
4:51:18
107
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 100
2
YA
Yara Alves
2
1
1
4:15:34
96
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 90
3
JF
Joe Forney
3
2
1
5:49:15
84
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 80
4
SV
Sandra Vicente
4
2
1
6:43:29
76
5
DK
Denny Kasche
5
3
1
4:47:04
71
6
Tom Maming
6
4
1
9:15:57
71
7
Elemer Vitkai
7
5
2
3:49:13
70
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 70
8
Andrzej Tomczyk
8
6
2
4:37:44
69
9
Constantin Schueler
9
7
3
3:36:34
67
10
Andrew Chabot
10
8
2
3:25:59
65
11
Will Dabovich
11
9
3
7:20:26
63
12
Billy Richards
12
10
4
5:30:16
61
13
Richard Feher
13
11
3
3:34:49
60
14
Karol Gašparík
14
12
4
6:09:44
60
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 60
15
Jay Marrero
15
13
4
5:20:16
58
...   205,853   Ẩn kết quả
205963
Josue Centeno
205963
136987
28003
30:15:49
1
205964
Margie Sefcik
205964
55455
8736
30:39:03
1
205965
Sixela Merchantd Vázquez
205965
55456
10773
32:12:59
1
205966
Molly Howard
205966
55457
10774
36:15:00
1
205967
Melissa Bernasconi
205967
55458
9683
58:27:14
1